BUG Mafia : 2500 – 3300 euro neto (in functie de eveniment )
Parazitii : 1800 – 2500 euro neto
Guess Who : 1500 – 2000 euro neto
Puya : 1400 -1800 euro neto
Grassu XXL : 1500 – 1800 euro neto
Bitza : 1000 – 1300 euro neto
Maximilian: 900 – 1400 euro neto (in functie de eveniment )
Skizzo Skillz : 800 – 1200 euro neto
Spike : 1000 – 1400 euro neto
Morometzii ( UnQ Sapro ): 1200 – 1500 euro neto
Sotto Inteso : 500 – 1000  euro neto